အဂၤလိပ္-တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခရီးေဆာင္ အီလက္ထေရာနစ္ အဘိဓာန္ (E510)


 • ေ၀ါဟာရေပါင္း ၂ သိန္း၊ စကားလံုးတြဲ အသံုးအႏႈံး၊ စကားပံု၊ ဥပမာ ႏွင္႕ နမူနာ ၀ါက်မ်ား။
 • နားလည္လြယ္ေစသည္႕ စကားလံုးမ်ား၊ ေလ႕လာရန္ လမ္းညႊန္ႏွင္႕ ၄င္းႏွင္႕ လိုက္ဖက္ ညီမွ်သည္႕ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးသည္႕ အေျဖမ်ား။
 • အသံုးမ်ားေသာ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ စကားေျပာ ၉၀၀။
 • အဂၤလိပ္-ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စကားလံုးမ်ားကို ႐ိုး႐ွင္း လြယ္ကူေသာ အဓိပၸာယ္ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား။
 • တ႐ုတ္စကားလံုးမ်ားကို PINYIN (အသံထြက္ စာလံုးေပါငး္ျခင္း) နည္း၊ ZHUYIN (အသံထြက္ ပံုေဖာ္ျပျခင္း) နည္း၊ BJHUA (စုတ္ခ်က္နည္း) နည္းသံုးနည္းျဖင္႕ အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဓိပၸာယ္မ်ားကို တ႐ုတ္ အသံထြက္ ႏွင္႕တကြ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ကိုယ္ေရး စာရင္း၊ ဇယားမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း နံပတ္မ်ား၊ သိမ္းဆည္းရန္ မွတ္ဥာဏ္96 MB အထိပါ၀င္ၿပီး လိုရာ ႐ွာေဖြႏိုင္သည္႕ စြမ္းေဆာင္မႈ။
 • ေဒသႏွင္႕ ကမာၻ႕စံေတာ္ခ်ိန္။
 • ဂဏန္းတြက္စက္။
 • METRIC စနစ္ အတိုင္းအတာကို ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • Number System မ်ားကို အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ၾကာေညာင္းသည္႕ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သတိေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ေကာင္းမြန္လြယ္ကူစြာ ႐ွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ တယ္လီဖုန္း လမ္းညႊန္။
 • အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္သည္႕ စနစ္။
 • အသံုးျပဳေနေသာ Battery Power က်ဆင္းျခင္း ကာကြယ္ရန္ AUTO POWER OFF စနစ္။
 • တ႐ုတ္စာလံုးေပါင္းမ်ားကို Tradi (သို႕မဟုတ္) Simp နည္းမ်ားျဖင္႕ ႐ွာေဖြ ၾကည္႕႐ႈႏိုင္ျခင္း။

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ခရီးေဆာင္ အီလက္ထေရာနစ္ အဘိဓာန္ (E212S)


 • ေ၀ါဟာရေပါင္း ၁ သိန္း၊ စကားလံုးတြဲ အသံုးအႏႈံး၊ စကားပံု၊ ဥပမာ ႏွင္႕ နမူနာ ၀ါက်မ်ား။
 • နားလည္လြယ္ေစသည္႕ စကားလံုးမ်ား၊ ေလ႕လာရန္ လမ္းညႊန္ႏွင္႕ ၄င္းႏွင္႕ လိုက္ဖက္ ညီမွ်သည္႕ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးသည္႕ အေျဖမ်ား။
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အဂၤလိပ္ စကားလံုးမ်ား။
 • အသံုးမ်ားေသာ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ စကားေျပာ ၉၀၀။
 • ေ႐ွ႔ေျပး အဂၤလိပ္ စကားလံုးမ်ား စကားေျပာ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္း။
 • ကိုယ္ေရး စာရင္း၊ ဇယားမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း နံပတ္မ်ား၊ သိမ္းဆည္းရန္ မွတ္ဥာဏ္ 96 KB အထိပါ၀င္ၿပီး လိုရာ ႐ွာေဖြႏိုင္သည္႕ စြမ္းေဆာင္မႈ။
 • ေဒသႏွင္႕ ကမာၻ႕စံေတာ္ခ်ိန္။
 • စကားလံုးေလ႕လာသင္ယူႏိုင္မႈ။
 • ဂဏန္းတြက္စက္။
 • METRIC စနစ္ အတိုင္းအတာကို ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • Number System မ်ားကို အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ၾကာေညာင္းသည္႕ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သတိေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ေကာင္းမြန္လြယ္ကူစြာ ႐ွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ တယ္လီဖုန္း လမ္းညႊန္။
 • အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္သည္႕ စနစ္။
 • အသံုးျပဳေနေသာ Battery Power က်ဆင္းျခင္း ကာကြယ္ရန္ AUTO POWER OFF စနစ္။

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ခရီးေဆာင္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ အဘိဓာန္ +MP3 PLAYER (X71)


 • ေ၀ါဟာရေပါင္း ၁ သိန္း၊ စကားလံုးတြဲ အသံုးအႏႈံး၊ စကားပံု၊ ဥပမာ ႏွင္႕ နမူနာ ၀ါက်မ်ား။
 • နားလည္လြယ္ေစသည္႕ စကားလံုးမ်ား၊ ေလ႕လာရန္ လမ္းညႊန္ႏွင္႕ ၄င္းႏွင္႕ လိုက္ဖက္ ညီမွ်သည္႕ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးသည္႕ အေျဖမ်ား။
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အဂၤလိပ္ စကားလံုးမ်ား။
 • အသံုးမ်ားေသာ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ စကားေျပာ ၉၀၀။
 • ေ႐ွ႔ေျပးအဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား စကားေျပာ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း။
 • ကိုယ္ေရး စာရင္း၊ ဇယားမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း နံပတ္မ်ား၊ သိမ္းဆည္းရန္ 49.8 MB အထိပါ၀င္ၿပီး လိုရာ ႐ွာေဖြႏိုင္သည္႕ စြမ္းေဆာင္မႈ။
 • ေဒသႏွင္႕ ကမာၻ႕စံေတာ္ခ်ိန္။
 • စကားလံုးေလ႕လာသင္ယူႏိုင္မႈ။
 • ဂဏန္းတြက္စက္။
 • METRIC စနစ္ အတိုင္းအတာကို ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • Number System မ်ားကို အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ၾကာေညာင္းသည္႕ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သတိေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ေကာင္းမြန္လြယ္ကူစြာ ႐ွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ တယ္လီဖုန္း လမ္းညႊန္။
 • အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္သည္႕ စနစ္။
 • အသံုးျပဳေနေသာ Battery Power က်ဆင္းျခင္း ကာကြယ္ရန္ AUTO POWER OFF စနစ္။
 • MP3 နားဆင္ႏိုင္ၿပီး Memory Stick တစ္ခုကဲ႕သို႕ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။